Ostatnia aktualizacja: 24.05.2021Regulaminy Turystycznych InO - zmiany


Zespół doradczy

Zmiany w rozdziale X Zasad punktacji i współzawodnictwa na turystycznych imprezach na orientację PTTK.
Nowe brzmienie:
1. Uwagi, odwołania od wyników oraz protesty rozstrzyga sędzia główny imprezy.
2. Na imprezach rangi ogólnopolskiej i wyższej sędziego głównego imprezy wspiera zespół doradczy składający się z budowniczego trasy lub kierownika imprezy oraz dwóch Przodowników InO wybranych przed startem przez uczestników ze swojego grona.
3. Przodownicy powoływani do zespołu doradczego na imprezach rangi Pucharu Polski i Mistrzostw Polski muszą posiadać co najmniej pięcioletni staż przodownicki.
4. Zespół doradczy zbierany jest przez sędziego głównego z jego inicjatywy lub po wpłynięciu pisemnego protestu.
5. Sędzia główny w uzasadnionych sytuacjach (niebezpieczne warunki atmosferyczne, zdarzenia losowe itp. ) ma prawo odwołać etap lub anulować jego wyniki.
6. Treąć protestów, sposób ich rozpatrzenia oraz powody podjętych decyzji, muszą znaleŸć się w protokole z imprezy.
Zmiana wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2021 r.


Odznaka "Dla Najwytrwalszych"

Komisja InO ZG PTTK informuje, że przez zdobycie odznaki rozumie się datę zakończenia wypełnienia danej normy (zebranie odpowiedniej liczby punktów) - niezależnie od czasu (daty) weryfikacji. W związku z tym do bezpłatnego udziału w Zlocie Przodowników InO mają osoby, które w danym roku wypełniły normę na odznakę "Dla najwytrwalszych", a nie tylko przedstawiły ją do weryfikacji.


Imprezy długodystansowe w Regulaminach Turystycznych InO

W 2019 r. Komisja InO ZG PTTK wprowadziła możliwość zgłaszania imprez długodystansowych do rangi ogólnopolskiej i wyższej. Umożliwiają to uchwalone zmiany w Regulaminach Turystycznych InO /w trakcie aktualizacji/: dodanie imprezy długodystansowej (Dł), określenie minimum etapów oraz długości trasy i skali mapy dla takiej imprezy. W 2020 r. będziemy mieli możliwość wystartowania w 2 takich imprezach w ramach Pucharu Polski.


Puchar Polski Młodzieży

W regulaminie Pucharu Polski Młodzieży wprowadzono możliwość zgłaszania imprez minimum 2-etapowych. Do PPM zalicza się kategorie: TD (dzieci), TM (młodzieży) i TJ (juniorów). Ujednolicone zostały również zapisy dot. liczby zaliczanych wyników do klasyfikacji końcowej oraz sposoby rozstrzygania w przypadku równej ilości punktów.
Zapraszamy wciąż do zgłaszania imprez do PPM poprzez dedykowany FORMULARZ APLIKACYJNY - jeszcze można zgłaszać imprezy do PPM.