XXV Ogólnopolski Zlot Przodowników InO PTTK 

2023-11-24

XXV Zlot PInO - lista uczestników

Publikujemy listê uczestników XXV Zlotu PInO w Pakości: https://ino.pttk.pl/imprezy/zlot/2023/lista-uczestnikow.pdf - wg stanu na 22 listopada 2023 r., godz. 24:00.
Prosimy o sprawdzenie poprawności danych i wp³atê wpisowego, które nale¿y przelaæ na konto organizatora w nieprzekraczalnym terminie 30 listopada 2023 r. wraz z op³atą za opcje dodatkowe.
Przypominamy, ¿e ka¿dy delegat na Krajową Konferencjê InO powinien siê zg³osiæ niezale¿nie od zg³oszenia na Zlot PInO poprzez przes³anie karty delegata lub przez formularz - szczegó³owe informacje: https://ino.pttk.pl/imprezy/kkino/2023/). Zapraszamy serdecznie.

2023-11-12

XXV Zlot Przodowników InO PTTK - zaproszenie

XXV Zlot PInO Oddzia³ PTTK w Inowroc³awiu i Komisja Imprez na Orientacjê Zarządu G³ównego PTTK zapraszają serdecznie na XXV Zlot Przodowników Imprez na Orientacjê PTTK, który odbędzie się w dniach: 15-17 grudnia 2023 r. w Pakości.
Szczegó³owe informacje dostępne są w regulaminie Zlotu.
W programie Zlotu przewidziane są m.in.: zwiedzanie Pakości z przewodnikiem, wycieczka krajoznawcza z transportem, prezentacje i dyskusje oraz tradycyjne: metalowy znaczek Zlotu, kolorowa mapa trasy na orientację, odcisk okolicznoœciowej pieczęci oraz materia³y krajoznawcze o regionie i mo¿liwe inne.
W sobotê przewidziany jest czas na Krajową Konferencję InO, podczas której odbędą się wybory nowej Komisji InO, a wnioski z dyskusji pozwolą na dalszą pracę i ich wdro¿enie przez nową KInO ZG PTTK.
Wieczorem przewidziana jest biesiada turystyczna.

Administracja strony: Dariusz Walczyna - Komisja InO ZG