Krajowa Konferencja InO 2023 

2023-11-17

Krajowa Konferencja InO PTTK

Zarząd G³ówny PTTK uchwa³ą nr 80/XX/2023 z dn. 16 listopada 2023 r. zatwierdzi³ regulamin Krajowej Konferencji Imprez na Orientacjê PTTK, która odbêdzie siê 16 grudnia 2023 r. w Pakości podczas XXV Zlotu Przodowników InO i zostaną m.in. przeprowadzone wybory nowej Komisji InO ZG PTTK.
Dokumenty Konferencji oraz druki i formularze są dostêpne pod linkami w menu (po lewej):
- uchwa³a ZG PTTK
- zatwierdzony regulamin
- druk [docx] lub formularz zg³oszenia delegata na KKInO
- druk [docx] lub formularz zg³oszenia kandydata do Komisji InO
- formularz zg³aszania wniosków

2023-11-12

Krajowa Konferencja Imprez na Orientacjê i wybory nowej Komisji

W związku z decyzją Zarządu G³ównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego o nieuznaniu marcowej Konferencji Komisja Imprez na Orientacjê ZG PTTK zwo³uje i zaprasza serdecznie na Krajową Konferencjê Imprez na Orientacjê PTTK, która odbędzie się 16 grudnia 2023 r. w Pakości podczas XXV Zlotu Przodowników InO.
Szczegó³owe informacje dostêpne są w regulaminie Konferencji.
Zg³oszenia delegatów na Konferencjê przez kartê zg³oszeñ.
Cele Konferencji:
- dokonanie oceny dzia³alności Komisji Imprez na Orientacjê ZG PTTK w latach 2018-2023;
- wybór sk³adu nowej Komisji na okres kolejnej kadencji (2023-2026);
- ustalenie kierunków dzia³ania i przyjêcie wniosków do realizacji w nowej kadencji.

Administracja strony: Dariusz Walczyna - Komisja InO ZG