KALENDARZ InO 2024
Klasyfikacja PPM 2024

po 5 rundzie
TD TM TJ

Klasyfikacja PP 2024
po 2 rundzieNAJBLIŻSZE IMPREZY
OGÓLNOPOLSKIE


XII Grillowanie Kosmatych InOków
28-30.06.2024
Stare Jabłonki

Impreza Ogólnopolska
XV Impreza na Orientację
"Nad Wdą 2024"

07.09.2024
Osie

PPM
Zmiany w Regulaminach Turystycznych InO


Aktualizacja: 2024-03-06

Instrukcja weryfikacyjna Odznaki Imprez na Orientację PTTK


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
3. W skład Głównego Referatu Weryfikacyjnego (GRW) wchodzą wszyscy członkowie KInO ZG PTTK, którzy ze swojego grona wybierają przewodniczącego GRW. KInO ZG PTTK powołuje Główny Referat Weryfikacyjny, w którego skład mogą wchodziæ aktywni PInO spoza Komisji
4. W imieniu GRW mo¿e weryfikowaæ tak¿e PInO spoza grona KInO ZG PTTK z jej upowa¿nienia. Wykreślony bez zmiany numeracji kolejnych punktów


Aktualizacja: 2023-02-25

Zasady punktacji i współzawodnictwa na turystycznych imprezach na orientację PTTK

obwiązujące z dniem 1 stycznia 2023 r.

[…]
II. Punkty kontrolne
1. Punktem kontrolnym (PK) jest charakterystyczne miejsce w terenie zaznaczone na mapie lub wynikające z zadań lokalizacyjnych.
2. Punkt kontrolny (PK) jest zaznaczony na mapie za pomocą okręgu i znajduje się w jego geometrycznym środku.
3. Punkt kontrolny (PK) jest oznakowany prostokątnym lampionem o bokach 20–30 cm, podzielonym po przekątnej, w kolorach białym (lewy górny róg) i czerwonym (prawy dolny róg).
4. Lampion powinien byæ opisany na białym polu dwuelementowym kodem (np. cyfry, litery) oraz posiadaæ przyrząd do potwierdzania. / tego punktu (kredka, perforator, pieczątka itp.).
5. Lampion powinien byæ dobrze widoczny i ustawiony w miejscu charakterystycznym, przy czym miejsce to musi daæ się jednoznacznie zlokalizowaæ na mapie i w terenie.
6. Linia obowiązkowego przebycia (przejścia, przejazdu, przepłynięcia), zwana dalej LOP, jest to odcinek trasy poprowadzony po charakterystycznych elementach liniowych (ście¿ka, granica kultur, ogrodzenie, rów itp.). Lampion na linii obowiązkowego przebycia musi byæ ustawiony mo¿liwie najbli¿ej LOP, w odległości do 5 m od jej osi i musi byæ z niej dobrze widoczny.
7. Punkt kontrolny (PK) mo¿e byæ obiekt nieoznakowany lampionem. Sposób potwierdzania obecności przy takim punkcie kontrolnym (PK) określa organizator.
8. Na mapach w skali od 1:1 do 1:2000 1:5000 i dokładniejszych dopuszcza się stosowanie mniejszych lampionów (o bokach nie mniejszych ni¿ 4 cm). Sposób potwierdzania obecności przy takim punkcie kontrolnym (PK) określa organizator.
9. Je¿eli odległośæ ustawienia lampionu od miejsca charakterystycznego zaznaczonego na mapie jest większa ni¿ 2 mm w skali mapy, zespół nie ma obowiązku jego odszukania i za brak potwierdzenia tego punktu nie mo¿e byæ ukarany pod warunkiem dokonania wpisu „BPK”.
10. Poza punktami kontrolnymi (PK) na terenie imprezy mogą znajdowaæ się lampiony, które oznaczają punkty stowarzyszone (PS) lub punkty mylne (PM). Wszystkie te punkty są oznakowane w terenie w taki sam sposób.
11. W przypadku wprowadzenia MOS (maksymalnej odległości punktu stowarzyszonego (PS) od punktu kontrolnego (PK)) wszystkie punkty powy¿ej tej odległości są punktami mylnymi (PM) do danego punktu kontrolnego (PK).
12. Punkt stowarzyszony (PS) z określonym punktem kontrolnym (PK) lub obszarem jest to punkt ustawiony w terenie, który oddaje w przybli¿eniu poło¿enie punktu kontrolnego (PK) poprzez spełnienie wszystkich poni¿szych warunków:
a) określoną odległośæ od punktu kontrolnego (PK) (nie mniejszą ni¿ 2 mm w skali mapy i nie większą ni¿ maksymalna podana przez organizatora (MOS), o ile została ustalona);
b) podobną formę terenu lub obiekt;
c) specyfikę mapy i terenu;
d) inne ewentualne informacje podane przez organizatora.
13. Punkt stowarzyszony (PS) do linii obowiązkowego przebycia (LOP) nie mo¿e byæ ustawiony w odległości mniejszej ni¿ 5 m od jej osi. w terenie od tej linii zaznaczonej na mapie wzorcowej przez organizatora.
14. Punkt mylny (PM) musi byæ oddalony od punktu kontrolnego (PK) o co najmniej 5 mm w skali mapy.

VII. Punktacja
1. W turystycznych imprezach na orientację obowiązuje punktacja podana przez organizatora w regulaminie imprezy.
2. W ka¿dym innym przypadku zastosowanie ma poni¿sza punktacja, w której zwycię¿a uczestnik lub zespół, który za pokonanie trasy uzyskał najmniejszą liczbę punktów karnych.
3. Punkty karne uzyskuje się za:
a) brak potwierdzenia punktu kontrolnego (PK) naniesionego na mapę przez organizatora 90 pkt
b) brak potwierdzenia punktu kontrolnego (PK) nienaniesionego na mapę przez organizatora (w tym PK z linii obowiązkowego przebycia (LOP), obszaru i zadania lokalizacyjnego) 60 pkt
c) potwierdzenie punktu mylnego (PM) lub ka¿dego punktu kontrolnego (PK) ponad wymaganą liczbę 30 pkt
d) zmianę kolejności potwierdzeń punktów kontrolnych (PK) lub wariantu pokonywania trasy (za ka¿dą zmianę) 30 pkt
e) pozostawienie na karcie startowej wolnego pola zamiast kolejnego potwierdzenia punktu kontrolnego (PK) (przy wymaganej obowiązkowej kolejności potwierdzania punktów kontrolnych) 30 pkt
f) potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK) naniesionego przez organizatora na mapę 25 pkt
g) potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK) nienaniesionego przez organizatora na mapę, PK z zadania lokalizacyjnego, a tak¿e PS do całej linii obowiązkowego przebycia (LOP) i całego obszaru 15 pkt
h) brak opisu lub zły opis punktu kontrolnego (PK) 10 pkt
i) ka¿dą zmianę potwierdzenia punktu kontrolnego (PK) lub punktu stowarzyszonego (PS) 10 pkt
j) ka¿dą pełną minutę limitu spóŸnień 1 pkt
k) ka¿dą pełną minutę spóŸnienia po przekroczeniu limitu spóŸnień 10 pkt
l) niewłaściwe wykonanie lub niewykonanie zadania specjalnego (z podaniem jego punktacji) – maksymalnie 10 pkt
m) wszystkie zadania specjalne na jednym etapie nie więcej ni¿ 30 pkt

VIII. Punktacja generalna
1. Na imprezach wieloetapowych poza klasyfikacją poszczególnych etapów prowadzoną w oparciu o punktację w rozdz. VII ze względu na ró¿ną wartośæ trasy (S) mo¿na stosowaæ wzór przeliczeniowy:
PP = 1000 × [(S + P1 – Pk) / S],
w którym u¿yto następujących oznaczeń:
PP – punkty przeliczeniowe,
S – wartośæ trasy (suma wartości wszystkich punktów kontrolnych do potwierdzenia na etapie),
P1 – wartośæ bezwzględna punktów karnych zwycięskiego zespołu,
Pk – wartośæ bezwzględna punktów karnych danego zespołu.
2. Dla wszystkich zespołów, które ukończyły etap, minimalna liczba PP = 1.
3. Dla wszystkich zespołów, które zostały zdyskwalifikowane, nie zostały sklasyfikowane lub nie wystartowały na etapie, PP = 0.

IX. Warunki ukończenia imprezy
1. Zespół, aby mógł byæ sklasyfikowany, musi:
a) potwierdziæ co najmniej jeden punkt kontrolny (PK) lub punkt stowarzyszony (PS),
b) w komplecie przybyæ na metę przed jej zamknięciem; wyniki członków zespołu niekompletnego są od tej pory liczone oddzielnie, jednak wyłącznie za wiedzą i zgodą organizatora,
c) oddaæ kartę startową w stanie umo¿liwiającym sędziemu identyfikację potwierdzeń, a tak¿e mapę, je¿eli jej zwrot był wymagany przez organizatora.
2. Zespół mo¿e nie byæ sklasyfikowany na danym etapie za:
a) podrabianie potwierdzeń na karcie startowej,
b) u¿ywanie niedozwolonego środka transportu,
c) korzystanie z pomocy osób trzecich przy pokonywaniu trasy.
3. Zespół mo¿e zostaæ zdyskwalifikowany na imprezie za:
a) dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu punktów kontrolnych,
b) niszczenie punktów kontrolnych lub przyrządów do ich potwierdzania,
c) nieuzasadnione u¿ywanie urządzeń elektronicznych do porozumiewania się na odległośæ lub określania poło¿enia w terenie,
d) u¿ywanie map niedostarczonych i niedopuszczonych przez organizatora w skali większej ni¿ 1:50 000,
e) nieprzestrzeganie Karty Turysty lub regulaminu porządkowego organizatora.

X. Protesty i odwołania
1. Uwagi, odwołania od wyników oraz protesty rozstrzyga sędzia główny imprezy.
2. Na imprezach rangi ogólnopolskiej i wy¿szej sędziego głównego imprezy wspiera zespół doradczy składający się z budowniczego trasy lub kierownika imprezy oraz dwóch Przodowników InO wybranych przed startem przez uczestników ze swojego grona.
3. Przodownicy powoływani do zespołu doradczego na imprezach rangi Pucharu Polski i Mistrzostw Polski muszą posiadaæ co najmniej pięcioletni sta¿ przodownicki.
4. Zespół doradczy zbierany jest przez sędziego głównego z jego inicjatywy lub po wpłynięciu pisemnego protestu.
5. Sędzia główny w uzasadnionych sytuacjach (niebezpieczne warunki atmosferyczne, zdarzenia losowe itp.) ma prawo odwołaæ etap lub anulowaæ jego wyniki.
6. Treśæ protestów, sposób ich rozpatrzenia oraz powody podjętych decyzji, muszą znaleŸæ się w protokole z imprezy.
Zmiana wchodzi w ¿ycie z dniem 1 sierpnia 2021 r.

XI. Postanowienia końcowe
1. Stosowanie powy¿szych zasad jest zalecane na wszystkich imprezach na orientację.
2. Organizator imprezy na orientację zobowiązany jest zamieściæ informację o stosowanej punktacji w regulaminie imprezy i w komunikacie technicznym. W przypadku braku takiej informacji obowiązują zasady ujęte w rozdz. VII pkt. 2 i 3.
3. Wyłączne prawo do interpretacji „Zasad punktacji i współzawodnictwa w turystycznych imprezach na orientację” przysługuje Komisji Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK.
4. Powy¿sze zasady obowiązują od 1 stycznia 2023 r. i jednocześnie tracą moc wszystkie dotychczasowe „Zasady punktacji i współzawodnictwa w turystycznych imprezach na orientację.


Odznaka "Dla Najwytrwalszych"

Komisja InO ZG PTTK informuje, ¿e przez zdobycie odznaki rozumie się datę zakończenia wypełnienia danej normy (zebranie odpowiedniej liczby punktów) - niezale¿nie od czasu (daty) weryfikacji. W związku z tym do bezpłatnego udziału w Zlocie Przodowników InO mają osoby, które w danym roku wypełniły normę na odznakę "Dla najwytrwalszych", a nie tylko przedstawiły ją do weryfikacji.


Imprezy długodystansowe w Regulaminach Turystycznych InO

W 2019 r. Komisja InO ZG PTTK wprowadziła mo¿liwośæ zgłaszania imprez długodystansowych do rangi ogólnopolskiej i wy¿szej. Umo¿liwiają to uchwalone zmiany w Regulaminach Turystycznych InO: dodanie imprezy długodystansowej (Dł), określenie minimum etapów oraz długości trasy i skali mapy dla takiej imprezy. W 2020 r. będziemy mieli mo¿liwośæ wystartowania w 2 takich imprezach w ramach Pucharu Polski.


Puchar Polski Młodzie¿y

W regulaminie Pucharu Polski Młodzie¿y wprowadzono mo¿liwośæ zgłaszania imprez minimum 2-etapowych. Do PPM zalicza się kategorie: TD (dzieci), TM (młodzie¿y) i TJ (juniorów). Ujednolicone zostały równie¿ zapisy dot. liczby zaliczanych wyników do klasyfikacji końcowej oraz sposoby rozstrzygania w przypadku równej ilości punktów.

Admin strony ino.pttk.pl: Dariusz Walczyna - Komisja InO ZG PTTK