PRZEPISY


Aktualizacja: 2023-02-25

Zmiany w Regulaminach Turystycznych InO

obwiązujące z dniem 1 stycznia 2023 r.

Zasady punktacji i współzawodnictwa na turystycznych imprezach na orientację PTTK

[…]
II. Punkty kontrolne
1. Punktem kontrolnym (PK) jest charakterystyczne miejsce w terenie zaznaczone na mapie lub wynikające z zadań lokalizacyjnych.
2. Punkt kontrolny (PK) jest zaznaczony na mapie za pomocą okręgu i znajduje się w jego geometrycznym środku.
3. Punkt kontrolny (PK) jest oznakowany prostokątnym lampionem o bokach 20–30 cm, podzielonym po przekątnej, w kolorach białym (lewy górny róg) i czerwonym (prawy dolny róg).
4. Lampion powinien być opisany na białym polu dwuelementowym kodem (np. cyfry, litery) oraz posiadać przyrząd do potwierdzania. / tego punktu (kredka, perforator, pieczątka itp.).
5. Lampion powinien być dobrze widoczny i ustawiony w miejscu charakterystycznym, przy czym miejsce to musi dać się jednoznacznie zlokalizować na mapie i w terenie.
6. Linia obowiązkowego przebycia (przejścia, przejazdu, przepłynięcia), zwana dalej LOP, jest to odcinek trasy poprowadzony po charakterystycznych elementach liniowych (ścieżka, granica kultur, ogrodzenie, rów itp.). Lampion na linii obowiązkowego przebycia musi być ustawiony możliwie najbliżej LOP, w odległości do 5 m od jej osi i musi być z niej dobrze widoczny.
7. Punkt kontrolny (PK) może być obiekt nieoznakowany lampionem. Sposób potwierdzania obecności przy takim punkcie kontrolnym (PK) określa organizator.
8. Na mapach w skali od 1:1 do 1:2000 1:5000 i dokładniejszych dopuszcza się stosowanie mniejszych lampionów (o bokach nie mniejszych niż 4 cm). Sposób potwierdzania obecności przy takim punkcie kontrolnym (PK) określa organizator.
9. Jeżeli odległość ustawienia lampionu od miejsca charakterystycznego zaznaczonego na mapie jest większa niż 2 mm w skali mapy, zespół nie ma obowiązku jego odszukania i za brak potwierdzenia tego punktu nie może być ukarany pod warunkiem dokonania wpisu „BPK”.
10. Poza punktami kontrolnymi (PK) na terenie imprezy mogą znajdować się lampiony, które oznaczają punkty stowarzyszone (PS) lub punkty mylne (PM). Wszystkie te punkty są oznakowane w terenie w taki sam sposób.
11. W przypadku wprowadzenia MOS (maksymalnej odległości punktu stowarzyszonego (PS) od punktu kontrolnego (PK)) wszystkie punkty powyżej tej odległości są punktami mylnymi (PM) do danego punktu kontrolnego (PK).
12. Punkt stowarzyszony (PS) z określonym punktem kontrolnym (PK) lub obszarem jest to punkt ustawiony w terenie, który oddaje w przybliżeniu położenie punktu kontrolnego (PK) poprzez spełnienie wszystkich poniższych warunków:
a) określoną odległość od punktu kontrolnego (PK) (nie mniejszą niż 2 mm w skali mapy i nie większą niż maksymalna podana przez organizatora (MOS), o ile została ustalona);
b) podobną formę terenu lub obiekt;
c) specyfikę mapy i terenu;
d) inne ewentualne informacje podane przez organizatora.
13. Punkt stowarzyszony (PS) do linii obowiązkowego przebycia (LOP) nie może być ustawiony w odległości mniejszej niż 5 m od jej osi. w terenie od tej linii zaznaczonej na mapie wzorcowej przez organizatora.
14. Punkt mylny (PM) musi być oddalony od punktu kontrolnego (PK) o co najmniej 5 mm w skali mapy.

VII. Punktacja
1. W turystycznych imprezach na orientację obowiązuje punktacja podana przez organizatora w regulaminie imprezy.
2. W każdym innym przypadku zastosowanie ma poniższa punktacja, w której zwycięża uczestnik lub zespół, który za pokonanie trasy uzyskał najmniejszą liczbę punktów karnych.
3. Punkty karne uzyskuje się za:
a) brak potwierdzenia punktu kontrolnego (PK) naniesionego na mapę przez organizatora 90 pkt
b) brak potwierdzenia punktu kontrolnego (PK) nienaniesionego na mapę przez organizatora (w tym PK z linii obowiązkowego przebycia (LOP), obszaru i zadania lokalizacyjnego) 60 pkt
c) potwierdzenie punktu mylnego (PM) lub każdego punktu kontrolnego (PK) ponad wymaganą liczbę 30 pkt
d) zmianę kolejności potwierdzeń punktów kontrolnych (PK) lub wariantu pokonywania trasy (za każdą zmianę) 30 pkt
e) pozostawienie na karcie startowej wolnego pola zamiast kolejnego potwierdzenia punktu kontrolnego (PK) (przy wymaganej obowiązkowej kolejności potwierdzania punktów kontrolnych) 30 pkt
f) potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK) naniesionego przez organizatora na mapę 25 pkt
g) potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK) nienaniesionego przez organizatora na mapę, PK z zadania lokalizacyjnego, a także PS do całej linii obowiązkowego przebycia (LOP) i całego obszaru 15 pkt
h) brak opisu lub zły opis punktu kontrolnego (PK) 10 pkt
i) każdą zmianę potwierdzenia punktu kontrolnego (PK) lub punktu stowarzyszonego (PS) 10 pkt
j) każdą pełną minutę limitu spóźnień 1 pkt
k) każdą pełną minutę spóźnienia po przekroczeniu limitu spóźnień 10 pkt
l) niewłaściwe wykonanie lub niewykonanie zadania specjalnego (z podaniem jego punktacji) – maksymalnie 10 pkt
m) wszystkie zadania specjalne na jednym etapie nie więcej niż 30 pkt

VIII. Punktacja generalna
1. Na imprezach wieloetapowych poza klasyfikacją poszczególnych etapów prowadzoną w oparciu o punktację w rozdz. VII ze względu na różną wartość trasy (S) można stosować wzór przeliczeniowy:
PP = 1000 × [(S + P1 – Pk) / S],
w którym użyto następujących oznaczeń:
PP – punkty przeliczeniowe,
S – wartość trasy (suma wartości wszystkich punktów kontrolnych do potwierdzenia na etapie),
P1 – wartość bezwzględna punktów karnych zwycięskiego zespołu,
Pk – wartość bezwzględna punktów karnych danego zespołu.
2. Dla wszystkich zespołów, które ukończyły etap, minimalna liczba PP = 1.
3. Dla wszystkich zespołów, które zostały zdyskwalifikowane, nie zostały sklasyfikowane lub nie wystartowały na etapie, PP = 0.

IX. Warunki ukończenia imprezy
1. Zespół, aby mógł być sklasyfikowany, musi:
a) potwierdzić co najmniej jeden punkt kontrolny (PK) lub punkt stowarzyszony (PS),
b) w komplecie przybyć na metę przed jej zamknięciem; wyniki członków zespołu niekompletnego są od tej pory liczone oddzielnie, jednak wyłącznie za wiedzą i zgodą organizatora,
c) oddać kartę startową w stanie umożliwiającym sędziemu identyfikację potwierdzeń, a także mapę, jeżeli jej zwrot był wymagany przez organizatora.
2. Zespół może nie być sklasyfikowany na danym etapie za:
a) podrabianie potwierdzeń na karcie startowej,
b) używanie niedozwolonego środka transportu,
c) korzystanie z pomocy osób trzecich przy pokonywaniu trasy.
3. Zespół może zostać zdyskwalifikowany na imprezie za:
a) dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu punktów kontrolnych,
b) niszczenie punktów kontrolnych lub przyrządów do ich potwierdzania,
c) nieuzasadnione używanie urządzeń elektronicznych do porozumiewania się na odległość lub określania położenia w terenie,
d) używanie map niedostarczonych i niedopuszczonych przez organizatora w skali większej niż 1:50 000,
e) nieprzestrzeganie Karty Turysty lub regulaminu porządkowego organizatora.

X. Protesty i odwołania
1. Uwagi, odwołania od wyników oraz protesty rozstrzyga sędzia główny imprezy.
2. Na imprezach rangi ogólnopolskiej i wyższej sędziego głównego imprezy wspiera zespół doradczy składający się z budowniczego trasy lub kierownika imprezy oraz dwóch Przodowników InO wybranych przed startem przez uczestników ze swojego grona.
3. Przodownicy powoływani do zespołu doradczego na imprezach rangi Pucharu Polski i Mistrzostw Polski muszą posiadać co najmniej pięcioletni staż przodownicki.
4. Zespół doradczy zbierany jest przez sędziego głównego z jego inicjatywy lub po wpłynięciu pisemnego protestu.
5. Sędzia główny w uzasadnionych sytuacjach (niebezpieczne warunki atmosferyczne, zdarzenia losowe itp.) ma prawo odwołać etap lub anulować jego wyniki.
6. Treść protestów, sposób ich rozpatrzenia oraz powody podjętych decyzji, muszą znaleźć się w protokole z imprezy.
Zmiana wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2021 r.

XI. Postanowienia końcowe
1. Stosowanie powyższych zasad jest zalecane na wszystkich imprezach na orientację.
2. Organizator imprezy na orientację zobowiązany jest zamieścić informację o stosowanej punktacji w regulaminie imprezy i w komunikacie technicznym. W przypadku braku takiej informacji obowiązują zasady ujęte w rozdz. VII pkt. 2 i 3.
3. Wyłączne prawo do interpretacji „Zasad punktacji i współzawodnictwa w turystycznych imprezach na orientację” przysługuje Komisji Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK.
4. Powyższe zasady obowiązują od 1 stycznia 2023 r. i jednocześnie tracą moc wszystkie dotychczasowe „Zasady punktacji i współzawodnictwa w turystycznych imprezach na orientację.


Odznaka "Dla Najwytrwalszych"

Komisja InO ZG PTTK informuje, że przez zdobycie odznaki rozumie się datę zakończenia wypełnienia danej normy (zebranie odpowiedniej liczby punktów) - niezależnie od czasu (daty) weryfikacji. W związku z tym do bezpłatnego udziału w Zlocie Przodowników InO mają osoby, które w danym roku wypełniły normę na odznakę "Dla najwytrwalszych", a nie tylko przedstawiły ją do weryfikacji.


Imprezy długodystansowe w Regulaminach Turystycznych InO

W 2019 r. Komisja InO ZG PTTK wprowadziła możliwość zgłaszania imprez długodystansowych do rangi ogólnopolskiej i wyższej. Umożliwiają to uchwalone zmiany w Regulaminach Turystycznych InO: dodanie imprezy długodystansowej (Dł), określenie minimum etapów oraz długości trasy i skali mapy dla takiej imprezy. W 2020 r. będziemy mieli możliwość wystartowania w 2 takich imprezach w ramach Pucharu Polski.


Puchar Polski Młodzieży

W regulaminie Pucharu Polski Młodzieży wprowadzono możliwość zgłaszania imprez minimum 2-etapowych. Do PPM zalicza się kategorie: TD (dzieci), TM (młodzieży) i TJ (juniorów). Ujednolicone zostały również zapisy dot. liczby zaliczanych wyników do klasyfikacji końcowej oraz sposoby rozstrzygania w przypadku równej ilości punktów.

Admin strony ino.pttk.pl: Dariusz Walczyna - Komisja InO ZG PTTK